Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  08.05.2019 13:00:01
Дата здійснення дії: 08.05.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003»
Код за ЄДРПОУ:  03114260
Текст повідомлення: 

08.05.2019 року Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство 13003» самостійно виявило технічну помилку у Відомостях про зміну складу посадових осіб емітента (Особлива інформація емітента), яка 25.04.2019 року була оприлюднена шляхом розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлена в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

За технічних причин була допущена помилка. В таблиці "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" було вказано інформацію, яка не відповідає дійсності, наступного змісту:

24.04.2019

призначено

Голова правлiння

Давиденко Максим Миколайович

д/в

0

 

Зміст інформації:Рiшення про призначення Давиденко Максима Миколайовича Головою правлiння прийнято на засiданнi Наглядової ради емiтента 24.04.2019 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «Київське АТП 13003» № 24/04/2019 вiд 24.04.2019 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера/акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв товариства (згiдно ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Вступ до повноважень з 25.04.2019 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер.

Достовірною є наступна інформація:

24.04.2019

призначено

Голова правлiння

Кузьменко Станiслав Олексiйович

д/в

0

 

Зміст інформації:Рiшення про призначення Кузьменка Станiслава Олексiйовича Головою правлiння прийнято на засiданнi Наглядової ради емiтента 24.04.2019 р. (протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «Київське АТП 13003» № 24/04/2019 вiд 24.04.2019 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера/акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв товариства (згiдно ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Вступ до повноважень з 25.04.2019 року. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер.

Також з технічних причин була допущена помилка в таблиці "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" де вказано інформацію, яка не відповідає дійсності, наступного змісту:

23.04.2019

обрано

Голова наглядової ради

Бартко Василь Федорович

д/в

0

 

Рiшення про обрання Бартко Василя Федоровича Головою Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 23.04.2019 р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 23/04/2019 вiд 23.04.2019 року).

1) прiзвище, iм’я, по батьковi (за наявностi): Бартко Василь Федорович;

2) рiк народження: 17.01.1991 року;

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицiю щодо даного кандидата (для обрання членiв наглядової ради - iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування акцiонера, розмiру пакета акцiй, що йому належить): ТОВ «Квеста консалтинг» – розмiр пакета акцiй, що йому належить - 89,3928%;

4) кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: вiдсутнi;

5) освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя): Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, 2015 рiк, правознавство, магiстр права;

6) мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "Декоплюс", юрист, (основне);

7) iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада):

- з 01.10.2014 р. по 22.04.2016 р. – юрисконсульт ТОВ «IМПЕЛ ГРIФФIН ГРУП»;

- з 26.05.2016 р. по теперiшнiй час – юрист ТОВ «Декоплюс».

8) наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня непогашена судимiсть;

9) наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю: вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю;

10) чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: не є афiлiйованою особою;

11) iнформацiя про:

акцiонерiв товариства - власникiв 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для публiчних акцiонерних товариств) або 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для приватних акцiонерних товариств), що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування кожного з таких акцiонерiв, розмiру пакета акцiй, що їм належать: не є;

посадових осiб акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi), посади посадової особи акцiонерного товариства: не є;

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування цього акцiонера або акцiонерiв, розмiру пакета(iв) акцiй, що йому (їм) належить(ать) або чи є вiн незалежним директором: не є;

13) наявнiсть письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства - наявна.

Достовірною є наступна інформація:

23.04.2019

обрано

Член наглядової ради

Бартко Василь Федорович

д/в

0

 

Зміст інформації: Рiшення про обрання Бартко Василя Федоровича Членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 23.04.2019 р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 23/04/2019 вiд 23.04.2019 року).

1) прiзвище, iм’я, по батьковi (за наявностi): Бартко Василь Федорович;

2) рiк народження: 17.01.1991 року;

3) особа (особи), що внесла(и) пропозицiю щодо даного кандидата (для обрання членiв наглядової ради - iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування акцiонера, розмiру пакета акцiй, що йому належить): ТОВ «Квеста консалтинг» – розмiр пакета акцiй, що йому належить - 89,3928%;

4) кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: вiдсутнi;

5) освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя): Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, 2015 рiк, правознавство, магiстр права;

6) мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "Декоплюс", юрист, (основне);

7) iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада):

- з 01.10.2014 р. по 22.04.2016 р. – юрисконсульт ТОВ «IМПЕЛ ГРIФФIН ГРУП»;

- з 26.05.2016 р. по теперiшнiй час – юрист ТОВ «Декоплюс».

8) наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня непогашена судимiсть;

9) наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю: вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю;

10) чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: не є афiлiйованою особою;

11) iнформацiя про:

акцiонерiв товариства - власникiв 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для публiчних акцiонерних товариств) або 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для приватних акцiонерних товариств), що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування кожного з таких акцiонерiв, розмiру пакета акцiй, що їм належать: не є;

посадових осiб акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi), посади посадової особи акцiонерного товариства: не є;

12) чи є кандидат у члени наглядової ради акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування цього акцiонера або акцiонерiв, розмiру пакета(iв) акцiй, що йому (їм) належить(ать) або чи є вiн незалежним директором: не є;

13) наявнiсть письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства - наявна.

Також з технічних причин була допущена помилка в таблиці "Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" де вказано інформацію, яка не відповідає дійсності, наступного змісту:

23.04.2019

обрано

Голова ревiзiйної комiсiї

Пиш`єва Анастасiя Iгорiвна

д/в

0

Зміст інформації:

Рiшення про обрання Пиш`євої Анастасiї Iгорiвни Головою ревiзiйної комiсiї прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 23.04.2019 р. (протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 23/04/2019 вiд 23.04.2019 року).
1) прiзвище, iм’я, по батьковi (за наявностi): Пиш`єва Анастасiя Iгорiвна;
2) рiк народження: 10.11.1988 року;
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицiю щодо даного кандидата (для обрання членiв наглядової ради - iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування акцiонера, розмiру пакета акцiй, що йому належить) ТОВ «Квеста консалтинг» – розмiр пакета акцiй, що йому належить - 89,3928%;
4) кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: вiдсутнi;
5) освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя): Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, 2014 рiк, економiка та управлiння, магiстр;
6) мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "Расмус", бухгалтер (основне);
7) iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада):
- з 03.02.2014 р. по 14.08.2014 р. – бухгалтер ТОВ «Будiвельно-монтажна компанiя 2010»;
- з 23.04.2015р. по т.ч. – бухгалтер ТОВ «Расмус».
8) наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня непогашена судимiсть;
9) наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю: вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю;
10) чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: не є афiлiйованою особою;
11) iнформацiя про:
акцiонерiв товариства - власникiв 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для публiчних акцiонерних товариств) або 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для приватних акцiонерних товариств), що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування кожного з таких акцiонерiв, розмiру пакета акцiй, що їм належать: не є;
посадових осiб акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi), посади посадової особи акцiонерного товариства: не є;
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування цього акцiонера або акцiонерiв, розмiру пакета(iв) акцiй, що йому (їм) належить(ать) або чи є вiн незалежним директором: не є;
13) наявнiсть письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства - наявна.

Достовірною є наступна інформація:

23.04.2019

обрано

Член ревiзiйної комiсiї

Пиш`єва Анастасiя Iгорiвна

д/в

0

Зміст інформації:

Рiшення про обрання Пиш`євої Анастасiї Iгорiвни Членом ревiзiйної комiсiї прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 23.04.2019 р. (протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 23/04/2019 вiд 23.04.2019 року).
1) прiзвище, iм’я, по батьковi (за наявностi): Пиш`єва Анастасiя Iгорiвна;
2) рiк народження: 10.11.1988 року;
3) особа (особи), що внесла(и) пропозицiю щодо даного кандидата (для обрання членiв наглядової ради - iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування акцiонера, розмiру пакета акцiй, що йому належить) ТОВ «Квеста консалтинг» – розмiр пакета акцiй, що йому належить - 89,3928%;
4) кiлькiсть, тип та/або клас належних кандидату акцiй акцiонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат: вiдсутнi;
5) освiта (повне найменування навчального закладу, рiк закiнчення, спецiальнiсть, квалiфiкацiя): Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. Вадима Гетьмана, 2014 рiк, економiка та управлiння, магiстр;
6) мiсце роботи (основне та/або за сумiсництвом), посади, якi обiймає кандидат у юридичних особах: ТОВ "Расмус", бухгалтер (основне);
7) iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада):
- з 03.02.2014 р. по 14.08.2014 р. – бухгалтер ТОВ «Будiвельно-монтажна компанiя 2010»;
- з 23.04.2015р. по т.ч. – бухгалтер ТОВ «Расмус».
8) наявнiсть (вiдсутнiсть) непогашеної (незнятої) судимостi: вiдсутня непогашена судимiсть;
9) наявнiсть (вiдсутнiсть) заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю: вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю;
10) чи є кандидат афiлiйованою особою акцiонерного товариства, до складу органу якого вiн обирається: не є афiлiйованою особою;
11) iнформацiя про:
акцiонерiв товариства - власникiв 5 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для публiчних акцiонерних товариств) або 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй (для приватних акцiонерних товариств), що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування кожного з таких акцiонерiв, розмiру пакета акцiй, що їм належать: не є;
посадових осiб акцiонерного товариства, що є афiлiйованими особами кандидата, iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi), посади посадової особи акцiонерного товариства: не є;
12) чи є кандидат у члени наглядової ради акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням прiзвища, iм’я, по батьковi (за наявностi)/найменування цього акцiонера або акцiонерiв, розмiру пакета(iв) акцiй, що йому (їм) належить(ать) або чи є вiн незалежним директором: не є;
13) наявнiсть письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акцiонерного товариства - наявна.

Вся інша інформація є вірною і достовірною.

Виправлена інформація 08.05.2019 року повторно розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та направлена в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.