Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 12.03.2019
Дата публікації 08.02.2019 15:39:26
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Київське автотранспортне підприємство 13003"
Юридична адреса* м. Київ, вул.. Перспективна, буд. 3
Керівник* СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ - Голова правління. Тел: 0988254071
E-mail* pat_katp13003@at-ua.org
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13003»

код ЄДРПОУ: 03114260,

Місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), будинок 3.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ  «КИЇВСЬКЕ АТП 13003»(«ТОВАРИСТВО»)

 

Шановніакціонери,

Товариство повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 12березня 2019 року о 12:00за місцезнаходженням Товариства м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3 у кабінет керівника № 1.

Реєстрація акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства, здійснюється відповідно до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 05.03.2019 р. за вказаною адресою, за наявності документів, що підтверджують особу, (акціонерам – документ (паспорт), що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України), початок реєстрації - 11:00, закінчення  реєстрації -  11:45.

 

Проект порядку денного

Питання №1. Обраннялічильноїкомісії та прийняттярішення про припинення її повноважень.

Проект рішення №1.

Обрати лічильну комісію в такому складі :

Голова лічильної комісії – Дячок Ігор Олексійович

Члени лічильної комісії – Скічко Любов Андріївна, Гребеник Ірина Сергіївна.

Повноваження лічильної комісії у обраному складі дійсні у ході проведення загальних зборів акціонерів товариства 12березня 2019 року. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду, підрахунку голосів по всім питанням порядку денного, складання протоколів про підсумки голосування загальних зборів акціонерів товариства 12березня 2019 року.

 

Питання №2. ОбранняГолови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект  рішення №1.

Обрати:

Голова зборів – Сиротенко Олександр Олександрович.

Секретар зборів – Тума Олена Василівна.

 

Питання №3. Затвердження регламенту роботизагальних зборів.

Проект  рішення №1.

Затвердити регламент роботи:

- Доповіді - до 10 хвилин.

- Виступи – до 5 хвилин.

- Підрахунок голосів з кожного питання порядку денного – до 20 хвилин;

- Оголошення результатів голосування з питань порядку денного – до 10 хвилин;

- Перерва – до 30 хвилин та/або у разі необхідності оголошення перерви до наступного дня, процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відповідно п.8 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Підрахунок голосів по даному питанню здійснити реєстраційній комісії.

 

Питання №4. Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.

Проект  рішення №1.

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік – затвердити.

Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

 

Питання №5. ЗатвердженнязвітуНаглядової ради за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект  рішення №1.

Звіт Наглядової радиТовариства за 2018 рік – затвердити.

Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

 

Питання №6. ЗатвердженнязвітуВиконавчого органу за 2018 рік та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Проект  рішення №1.

Звіт Виконавчого органуТовариства за 2018 рік – затвердити.

Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

 

Питання №7. ЗатвердженнярічногозвітуТовариства за 2018 рік.

Проект  рішення №1.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

Питання №8. Затвердженнярозподілуприбутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуваннямвимог,  передбачених законом.

Проект  рішення №1.

Затвердити нульовий фінансовий результат діяльності Товариства за 2018 рік.

 

Питання №9. Про припинення повноважень Голови правління Товариства.

Проект  рішення №1.

Припинити повноваження Голови правління Товариства.

 

Питання №10. Про обрання Голови правління Товариства.

Проект  рішення №1.

Обрати Головою правління Товариства Давиденко Максима Миколайовича.

 

Питання №11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект  рішення №1.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

 

Питання №12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(обрання членів Наглядової радиТовариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

 

Питання №13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект  рішення №1.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства

 

Питання №14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект  рішення №1.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.

 

Питання №15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

(обрання членів Ревізійної комісії Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3, кабінет керівника № 1, у робочі дні з 14:00 до 18:00 годин, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення.

Оскільки,проект порядку денногочергових загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», ТОВАРИСТВА надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп ТОВАРИСТВА акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління – Смолинський Денис Ігорович.

ТОВАРИСТВО до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного, порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ТОВАРИСТВА можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ТОВАРИСТВА. ТОВАРИСТВО може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного, порядку денного надсилати за адресою: м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ТОВАРИСТВА може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах ТОВАРИСТВА.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://at-ua.org/pat-katp13003.

Станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 21.01.2019 р., загальна кількість акцій складає 16000000 штук простих іменних акцій, із них кількість голосуючих акцій становить 14313130 штук. Таким чином, 89.4570 % випущених акцій ТОВАРИСТВА є голосуючими. Привілейовані акції не випускалися.

 

З усіх питань проведення Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою:

Україна, 01042, м. Київ, вул. Брановицького (Перспективна), 3, тел.: (044) 351-19-70 (044) 351-19-70.                               

Наглядова рада Товариства

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС ІГОРОВИЧ
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.02.2019
(дата)