Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       СМОЛИНСЬКИЙ ДЕНИС IГОРОВИЧ
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.10.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Київське автотранспортне пiдприємство 13003»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01042 м.Київ ВУЛИЦЯ ПЕРСПЕКТИВНА, будинок 3
4. Код за ЄДРПОУ 03114260
5. Міжміський код та телефон, факс 044 2953443 044 2953443
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.10.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 201 (2706) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 24.10.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.pat_katp13003.at-ua.org в мережі Інтернет 20.10.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.10.2017 припинено повноваження Голова наглядової ради Сиротенко Олександр Олександрович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 20.10.2017р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 20/10/2017 вiд 20.10.2017 року). Посадова особа Сиротенко Олександр Олександрович, яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рiшення, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки.
20.10.2017 обрано Голова наглядової ради Сиротенко Олександр Олександрович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання Сиротенко Олександр Олександрович Головою Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 20.10.2017р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 20/10/2017 вiд 20.10.2017 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "Квеста консалтинг". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв товариства (згiдно ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: адвокат.
20.10.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Клєц Сергiй Сергiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 20.10.2017р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 20/10/2017 вiд 20.10.2017 року). Посадова особа Клєц Сергiй Сергiйович, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рiшення, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки.
20.10.2017 обрано Член наглядової ради Клєц Сергiй Сергiйович д/в д/в
д/в
0
Зміст інформації:
Рiшення про обрання Клєц Сергiй Сергiйович членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 20.10.2017р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 20/10/2017 вiд 20.10.2017 року). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ «ВКФ «AMK LTD». Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв товариства (згiдно ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ТОВ «ВКФ «AMK LTD».
20.10.2017 припинено повноваження Член наглядової ради Iржаненко Олексiй Мойсейвич д/в д/в
д/в
8.5
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 20.10.2017р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 20/10/2017 вiд 20.10.2017 року). Посадова особа Iржаненко Олексiй Мойсейвич, яка займала посаду члена Наглядової ради, припинила повноваження з моменту прийняття рiшення, у зв’язку з прийняттям рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 1360000 простих iменних акцiй, що складає 8,5% статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: 4 роки.
20.10.2017 обрано Член наглядової ради Iржаненко Олексiй Мойсейвич д/в д/в
д/в
8.5
Зміст інформації:
Рiшення про обрання Iржаненко Олексiй Мойсейвич членом Наглядової ради прийнято на загальних зборах акцiонерiв емiтента 20.10.2017р. ( протокол загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Київське АТП 13003» № 20/10/2017 вiд 20.10.2017 року). Часткою в статутному капiталi емiтента володiє у розмiрi 1360000 простих iменних акцiй, що складає 8,5% статутного капiталу. Посадова особа не є представником акцiонера/групи акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних зборiв товариства (згiдно ст.53 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Вступ до повноважень з моменту прийняття рiшення. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: приватний пiдприємець.