Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Смолинський Д.I.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.02.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13003"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 01042 мiсто Київ вулиця Брановицького (Перспективна), будинок 3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 03114260
5. Міжміський код та телефон, факс 044 3511970
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.02.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 25.02.2019
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://at-ua.org/pat-katp13003 в мережі Інтернет 25.02.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 22.02.2019 4000000 4368000 91.57 http://at-ua.org/pat-katp13003
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Київське АТП 13003" (протокол № 22/02/2019 вiд 22.02.2019 року) прийнято рiшення про:
надання згоди на укладення Товариством (в особi Голови правлiння Смолинського Дениса Iгоровича) значних правочинiв з Кузьменком Станiславом Олексiйовичем (паспорт громадянина України з безконтактним електронним носiєм № 001371173, орган, що видав 8025, виданий 26.12.2017 року, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2600004452), а саме: попереднiх договорiв купiвлi-продажу та договорiв купiвлi-продажу кожної одиницi нерухомого майна за вказаною загальною цiною продажу:
1. адмiнiстративний корпус загальною площею 429,2 кв.м. - лiтера «А» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 262 974,08 грн.,
2. виробничий корпус-радiовузол загальною площею 2 210,5 кв.м. - лiтера «Б» – загальна продажу одиницi нерухомого майна 1 354 390,05 грн.,
3. будiвля примiщень малярного цеху загальною площею 198,4 кв.м. - лiтера «В» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 121 561,18 грн.;
4. будiвля контрольно-пропускного пункту загальною площею 24,5 кв.м. - лiтера «Г» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 15 011,34 грн.,
5. будiвля теплопункту загальною площею 93,3 кв.м. - лiтера «Д» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 57 165,61 грн.;
6. будiвля механiчного цеху загальною площею 110 кв.м. - лiтера «Ж» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 67 397,83 грн.;
7. будiвля оздоровчого комплексу загальною площею 195,1 кв.м. - лiтера «Е» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 119 539,24 грн.;
8. будiвля туалету загальною площею 4,2 кв.м. - лiтера «Т» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 2 573,37 грн.;
9. будiвля туалету загальною площею 5,4 кв.м. - лiтера «У» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 3 308,62 грн.;
10. будiвля контрольно-пропускного пункту загальною площею 205,4 кв.м. - лiтера «Ф» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 125 850,13 грн.;
11. корпус гаража загальною площею 3 052,4 кв.м. - лiтера «X» – загальна вартiсть продажу одиницi нерухомого майна 1 870 228,55 грн.
Загальна цiна всiх договорiв купiвлi-продажу нерухомого майна становить 4 000 000,00 грн. (чотири мiльйони гривень 00 коп.).
Голосували:
«За» - 12 942 848 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
«Утрималися» - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.
Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.