Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Дячок Iгор Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 04.09.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Київське автотранспортне пiдприємство 13003»
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента м. Київ вул.. Перспективна, буд. 3
4. Код за ЄДРПОУ 03114260
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 351-19-70 (044) 351-19-70
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.09.2014
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 168 Вiдомостi НКЦПФР 05.09.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук) Сума цінних паперів, що розміщуються (тис. грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
0 01.09.2014 Акція проста 14302848 3575712 843
Зміст інформації:
01.09.2014 року на позачергових Загальних зборах ПАТ «Київське АТП 13003» (Протокол № 01/09/2014 вiд 01.09.2014 р.) прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення – акцiї простi iменнi у кiлькостi 14 302 848 (чотирнадцять мiльйонiв триста двi тисячi вiсiмсот сорок вiсiм) штук на загальну суму 3 575 712 грн. 00 коп. (три мiльйони п’ятсот сiмдесят п’ять тисяч сiмсот дванадцять гривень 00 копiйок), спосiб розмiщення – приватний.
Тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються – акцiї простi бездокументарної форми iснування.
Розмiр збiльшеного статутного капiталу Товариства становить 4 000000 (чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї, що розмiщується 25 (двадцять п’ять) копiйок, яка є не нижчою за її ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог чинного законодавства та затверджену Наглядовою радою ПАТ «Київське АТП 13003» (Протокол № 29/08/2014 вiд 29.08.2014 р). Ринкова вартiсть акцiй ПАТ «Київське АТП 13003» визначена у розмiрi 15 (п’ятнадцять) копiйок.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй Товариства, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй ТОВ «ВКФ «AMK LTD», кiлькостi акцiй – 1326687, вiдсоток вiд загальної кiлькостi акцiй - 78.17.
Спiввiдношення суми цiнних паперiв до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення - 843 %.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються визначаються законодавством України та Статутом Товариства.
Оплата акцiй додаткового випуску здiйснюється виключно грошовими коштами, шляхом безготiвкового перерахування грошових коштiв на поточний рахунок ПАТ «Київське АТП 13003».
Збiльшення статутного капiталу пов’язане з поповненням оборотних коштiв Товариства..
Станом на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв емiтент не має вiдомостей стосовно прiзвища, iменi та по батьковi членiв уповноваженого органу, якi планують придбати цiннi папери.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Умови емiсiї не передбачають розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов’язується не використовувати внески отриманi при розмiщенi акцiй в рахунок їх оплати для покриття збиткiв Товариства.
0 01.09.2014 Акція проста 14302848 3575712 843
Зміст інформації:
01.09.2014 року на позачергових Загальних зборах ПАТ «Київське АТП 13003» (Протокол № 01/09/2014 вiд 01.09.2014 р.) прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу.
Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення – акцiї простi iменнi у кiлькостi 14 302 848 (чотирнадцять мiльйонiв триста двi тисячi вiсiмсот сорок вiсiм) штук на загальну суму 3 575 712 грн. 00 коп. (три мiльйони п’ятсот сiмдесят п’ять тисяч сiмсот дванадцять гривень 00 копiйок), спосiб розмiщення – приватний.
Тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються – акцiї простi бездокументарної форми iснування.
Розмiр збiльшеного статутного капiталу Товариства становить 4 000000 (чотири мiльйони) гривень 00 копiйок. Номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї, що розмiщується 25 (двадцять п’ять) копiйок, яка є не нижчою за її ринкову вартiсть, визначену вiдповiдно до вимог чинного законодавства та затверджену Наглядовою радою ПАТ «Київське АТП 13003» (Протокол № 29/08/2014 вiд 29.08.2014 р). Ринкова вартiсть акцiй ПАТ «Київське АТП 13003» визначена у розмiрi 15 (п’ятнадцять) копiйок.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй Товариства, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй:
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакету акцiй ТОВ «ВКФ «AMK LTD», кiлькостi акцiй – 1326687, вiдсоток вiд загальної кiлькостi акцiй - 78.17.
Спiввiдношення суми цiнних паперiв до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення - 843 %.
Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються визначаються законодавством України та Статутом Товариства.
Оплата акцiй додаткового випуску здiйснюється виключно грошовими коштами, шляхом безготiвкового перерахування грошових коштiв на поточний рахунок ПАТ «Київське АТП 13003».
Збiльшення статутного капiталу пов’язане з поповненням оборотних коштiв Товариства..
Станом на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв емiтент не має вiдомостей стосовно прiзвища, iменi та по батьковi членiв уповноваженого органу, якi планують придбати цiннi папери.
Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається.
Умови емiсiї не передбачають розмiщення привiлейованих акцiй. Товариство зобов’язується не використовувати внески отриманi при розмiщенi акцiй в рахунок їх оплати для покриття збиткiв Товариства.